Regulamin zakupów


Regulamin sklepu internetowego www.przedszkolak.com 


I. Postanowienia ogólne

1.   Regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej przez firmę Usługi Edukacyjno-Wydawnicze PRZEDSZKOLAK Robert Domań, ul. Ruckemana 10/26, 20-244 Lublin, NIP: 946-149-34-65 za pośrednictwem internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.przedszkolak.com .
2.   Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firma Przedszkolak.
3.   Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.   Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
5.   Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


II. Dane Klienta

1.   Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Firma Przedszkolak nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2.   Firma Przedszkolak zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.


III. Polityka ochrony prywatności

1.   Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację zamówienia i dokonanie zakupów.
2.   Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych.
3.   Dane osobowe Klienta zostaną zarejestrowane w bazie danych Firmy Przedszkolak i będą przetwarzane wyłącznie na jej potrzeby i ich klientów.
4.   Firma Przedszkolak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883".
5.   Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich weryfikacji, modyfikacji, wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania lub ich usunięcia.


IV. Przedmiot działalności

1.   Przedmiotem działalności sklepu internetowego Firmy Przedszkolak jest sprzedaż książek zawierających płyty CD.
2.   Firma Przedszkolak prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę towarów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Firma Przedszkolak nie ponosi za nie odpowiedzialności.


V. Zakupy

1.   Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.przedszkolak.com .
2.   Klient powinien wypełnić wymagane pola formularza zamówienia w celu realizacji zamówienia.
3.   Klienci zainteresowani otrzymaniem faktury VAT proszeni są o podanie numeru NIP lub REGON (instytucje) albo numeru NIP lub PESEL (osoby fizyczne).
4.   W przypadku różnych podmiotów, na adres których ma być wystawiona i wysłana faktura VAT oraz wysłana przesyłka z zamówionymi książkami, prosimy wpisać właściwe dane w odpowiednie pola formularza zamówienia.
5.   Wysłanie formularza zamówienia oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
6.   Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia Firma Przedszkolak otrzyma zamówienie w formie elektronicznej i Klient otrzyma w formie elektronicznej kopię złożonego przez siebie zamówienia.
7.   Zapłata regulowana jest za pobraniem przy odbiorze towaru lub uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy Przedszkolak.
8.   Sprzedaż detaliczna dla klientem indywidualnych lub instytucjonalnych realizowana i wysyłana jest jako przesyłka pobraniowa, płatna przy odbiorze u listonosza.
9.   Sprzedaż hurtowa dla klientem instytucjonalnych realizowana i wysyłana jest jako:
  a)  paczka ekonomiczna – płatność przelewem;
  b)  paczka priorytetowa – płatność przelewem;
  c)  przesyłka pobraniowa, płatna przy odbiorze u listonosza.
10.   W przypadku sprzedaży hurtowej rodzaj wysyłki oraz termin płatności uzależnione są od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy Firmą Przedszkolak i klientem instytucjonalnym.
11.   Firma Przedszkolak poinformuje Klienta o zmianach w zamówieniu lub trudnościach w realizacji zamówienia w sytuacji, gdy takie wystąpią z przyczyn niezależnych od Firmy Przedszkolak.
12.   Firma Przedszkolak poinformuje Klienta o zrealizowaniu zamówienia wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.


VI. Ceny

1.   Ceny książek podane w ofercie obowiązują do 31 grudnia 2015 roku.
2.   Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Firmy Przedszkolak są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
3.   Podane ceny książek nie zawierają kosztów dostawy.


VII. Dostawa

1.   Dostawa realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej wg obowiązującego cennika za usługi pocztowe w obrocie krajowym.
2.   Koszty dostawy nie są zawarte w cenie książek.
3.   Koszty dostawy pokrywa Klient.
4.   Koszty za dostawę zależne są od wartości i wagi przesyłki.
5.   Firma Przedszkolak nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
6.   Termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych.


VIII. Zwroty, wady

1.   Zgodnie z treścią „Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych książek w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu faktury VAT. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma Przedszkolak zwraca uiszczoną kwotę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z kserokopią faktury (w przypadku firm kserokopii faktury z załączoną fakturą korygującą) na wskazane przez Klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
2.   Firma Przedszkolak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
3.   Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
4.   Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


IX. Reklamacje

1.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2.   W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Firmą Przedszkolak.
3.   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Firmą Przedszkolak.
4.   Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie lub e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
5.   W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
6.   W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Firmą Przedszkolak za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nazwę firmy, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
7.   W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Firmy Przedszkolak z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

 
X. Postanowienia końcowe

1.   Firma Przedszkolak zastrzega sobie prawo do zmiany cen książek znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2.   Firma Przedszkolak zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4.    Firma Przedszkolak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


Kupuję

© 2003-2011 UE-W PRZEDSZKOLAK Robert Domań